گزینه های نمایشX

صلاحیت 11 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون ...

دهمین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری در یکشنبه 4 مهر با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد . به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ای ...