مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش

محل تجمع هوای گرم

در سیستم گرمایش از طریق جابجایی،هوای گرم،حرارت بیشتر در زیر سقف متمركز می گردد و سطوح نزدیكتر به كف و محل فعالیت پرسنل از دمای مناسب برخوردار نخواهد شد و اتلاف انرژی از طریق سقف بسیار زیاد است.
حرارت در سیستم تابشی از طریق امواج مادون قرمز منتقل می شود لذا امكان جهت دادن به مسیر گرمایش وجود داشته و حرارت بیشتر در فضاهای نزدیك به كف و سایر مكان های مورد نیاز متمركز می گردد.

اتلاف حرارتی

اتلاف حرارتی در سیستم جابجایی  به علت حركت هوای گرم و خروج آن از سطوح عایق نشده، جدارها، درها،‌ پنجره ها و هواكش ها بسیار زیاد است.
حرارت از طریق تابش، جذب هوای محیط نمی شود و اتلاف حرارتی در اثر تعویض هوا بسیار ناچیز است.

منطقه بندی فضای گرم شونده

در سیستم گرمایش جابجایی، امكان كنترل و جهت دهی به حركت هوا وجود ندارد. در نتیجه هوای گرم به فضاهای ناخواسته نیز وارد می شود و باعث افزایش مصرف و هزینه سوخت می‌گردد. امكان زون بندی و كنترل منطقه ای در سیستم تابشی و قابلیت انعطاف زیاد این سیستم، امكان گرمایش در مناطق انتخابی طبق نیاز طراحی شده را، ایجاد می نماید.

مزاحمت مواد معلق و غبار موجود در هوا

گرمایش به روش جابجایی بستگی به حركت هوای گرم دارد. در كارگاههای رنگ، صنایع غذایی و بسیاری از صنایع دیگر حركت هوا، ایجاد گرد و غبار ناخواسته كرده و به پایین آمدن كیفیت شرایط محیط كار و محصول منجر می گردد.
سیستم گرمایش تابشی باعث چرخش هوا نمی شود، در نتیجه آلودگی مواد معلق و غبار موجود در هوا به شدت كاهش یافته و اثرات مثبت در بهداشت محیط كار دارد.

سرعت در انتقال حرارت

گرم شدن محیط به روش جابجایی به كندی و پس از گرم شدن كل هوای موجود در محیط صورت می گیرد و امكان خاموش نمودن سیستم گرمایش در ساعات غیركاری وجود نداشته و علیرغم مصرف سوخت زیاد، مناطق نزدیك به محل كار (كف) دیرتر گرم می شود. حرارت منتقل شده از طریق تابش مستقیماً كف، اشیاء و افراد واقع شده در مسیر را گرم می كند. بدون اینكه نیازی به گرم شدن كل محیط باشد. در نتیجه حرارت تابشی محیط را سریعتر گرم می كند. كوتاه شدن در زمان گرمایش، صرفه جویی زیادی در انرژی و وقت در بردارد. تسریع در آماده شدن پرسنل و محیط كار (Recovery Time) و عدم نیاز به روشن بودن سیستم گرمایش قبل و بعد از ساعت مفید كاری، از دیگر مزایای این سیستم است.