گزینه های نمایشX
دانلود فرم سالن های ورزشی
*نام سازمان : كد اقتصادی / كد ملی : مدیر سازمان :
* پست الکترونیک: مثال: hamid.hoseinpoor@gmail.com *هماهنگ کننده :
*آدرس ( سازمان ) :
*تلفن ( سازمان ) : فاکس ( سازمان ) :
آدرس ( سالن ) :
تلفن ( سالن ) : فاکس ( سالن ) :
1- وضعیت فیزیکی سالن:

2- نوع کاربری سالن :
* 3- آیا در سالن ورزشی مورد نظر گردش توپ وجود دارد؟

* 4- سوخت مصرفی:
*

5- تعداد پنجره های سالن :

6- جنس دیوار ها:

7- جنس سقف:

8- تعداد فن های سالن (جهت تهویه ) ابعاد حدودی فن ها :
9- آیا انشعاب گاز شهری در حال حاضر در محل دایر می باشد؟

10- در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید.

متر مکعب با فشار پوند بر اینچ مربع

*11- لطفا" ابعاد سالن را در شکل زیر مشخص نمایید .

طول سالن L عرض W ارتفاع دیوار H1 ارتفاع تاج H2
12- آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را روی نقشه زیر مشخص فرمایید ؟
طول L عرض W
توضیحات :
*نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :
*تلفن مستقیم یا همراه تکمیل کننده فرم : فایل:فقط با پسوندzip