گزینه های نمایشX
لینک دانلود
*نام شرکت : كد اقتصادی / كد ملی : مدیر عامل :
* پست الکترونیک: مثال: hamid.hoseinpoor@gmail.com *هماهنگ کننده :
*آدرس ( دفتر مرکزی ) :
*تلفن ( دفتر مرکزی ) : فاکس ( دفتر مرکزی ) :
آدرس ( محل نصب ) :
تلفن ( محل نصب ) : فاکس ( محل نصب ) :

*1- وضعیت فیزیکی سالن:
*

2- نوع کاربری سالن :
3- سوخت مصرفی:

در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید.

متر مکعب با فشار پوند بر اینچ مربع

4- تعداد فن های سالن (جهت تهویه ):

5- تعداد حدودی پرسنل شاغل در سالن :

6- آیا درب سالن همواره باز است ؟

* 7- آیا جرثقیل سقفی در سالن نصب می باشد ؟

در صورت وجود جرثقیل در سالن نوع آن را مشخص نمایید.

8- ارتفاع جرثقیل از کف سالن

*9-لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به نوع تیپ سالن در جدول ذیل مشخص نمایید.

*

طول سالن L عرض هر دهانه W عرض هر دهانه W1 تعداد دهانه عرضی ارتفاع دیوار h1 ارتفاع تاج h2 ارتفاع سالن جانبی h3
10- در صورت نیاز به تأمین گرمايش در مناطقی از سطح سالن، لطفاً مساحت تقریبی مناطق مورد نظر را در پلان زیر مشخص فرمایند.

توضیحات :

*نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : *تاریخ :
*تلفن مستقیم یا همراه تکمیل کننده فرم :
فایل:فقط با پسوندzip