گزینه های نمایشX
لینک دانلود
*نام مشتری : مدیرعامل : هماهنگ کننده :
* تلفن دفتر مرکزی: *فکس دفتر مرکزی:
*آدرس دفتر مرکزی :
*آدرس محل نصب : تلفن محل مصب : فکس محل نصب:
1- وضعیت فیزیکی سالن:
لطفاً نوع فضا را در ذیل مشخص نمایيد.
*

توضیحات :
*نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : *تاریخ :
*تلفن مستقیم یا همراه تکمیل کننده فرم : فایل:فقط با پسوندzip