گزینه های نمایش



X
لینک دانلود
*نام موسسه/مرغداری : كد اقتصادی / كد ملی : مدیر عامل :
* پست الکترونیک: مثال: hamid.hoseinpoor@gmail.com *هماهنگ کننده :
*آدرس ( دفتر موسسه ) :
*تلفن ( دفتر موسسه ) : فاکس ( دفتر موسسه ) :
آدرس ( محل مرغداری ) :
تلفن ( محل مرغداری ) : فاکس ( محل مرغداری ) :
*1- وضعیت فیزیکی سالن:
*

*2- نوع پرورش مرغ:
*

*3- سوخت مصرفی:

4- جنس سقف :

5- نوع تهویه:

6- تعداد فن های سالن (جهت تهویه ) ابعاد حدودی فن ها :

* لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه سالنها را در جدول ذیل مشخص نمایید.(ثبت حداقل یک مورد اجباری است)

طول سالن L عرض دهانه W ارتفاع دیوار H1 ارتفاع تاج H2 تعداد دهانه ها
توضیحات :
*نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : *تاریخ :
*تلفن مستقیم یا همراه تکمیل کننده فرم : فایل:فقط با پسوندzip