گزینه های نمایشX
لینک دانلود
*نام موسسه / گلخانه : كد اقتصادی / كد ملی : مدیر عامل :
* پست الکترونیک: مثال: hamid.hoseinpoor@gmail.com *هماهنگ کننده :
*آدرس ( موسسه/گلخانه ) :
*تلفن ( موسسه/گلخانه ) : فاکس ( موسسه/گلخانه ) :
1- وضعیت فیزیکی سالن:

* 2- سوخت مصرفی:
*

*3- نوع گیاه :
*4- درجه حرارت منطقه (سردترین شبهای سال ):
لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به نوع تیپ سالن در شکل و جدول ذیل مشخص نمایید.
*

طول سالن L عرض دهانه W ارتفاع دیوار H1 ارتفاع تاج H2 تعداد دهانه ها
توضیحات :
*نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : *تاریخ :
تلفن مستقیم یا همراه تکمیل کننده فرم : فایل: