گزینه های نمایشX

گرمایش تعمیرگاه های خودرو با استفاده از سیستم گرماتاب

یكی از معضلات سالن‌های تعمیر خودرو، تأمین گرمایش مورد نیاز در فصول سرد سال است. به‌طور معمول باز بودن درهای تعمیرگاه‌های خودرو، مزیت استفاده از گرم‌کننده‌های تابشی (گرماتاب) را در تعمیرگاه ها دو چندان می‌نماید. انواع روش‌های گرمایش تعمیرگاه‌های خودرو در

گرم کننده های تابشی (گرماتاب) و زنگ زدگی فولاد

بخار آب موجود در هوا باعث زنگ زدگی در قطعات فولاد انبار شده در کارگاه ها می گردد ، بدین ترتیب که رطوبت موجود در هوا روی سطوح سرد فولاد متراکم شده و ایجاد زنگ زدگی می کند ، برای جلو گیری از این زنگ زدگی دو روش متداول می باشد: الف : رطوبت گیری از هوا ( بدون گرم کردن هوا) ب: کاهش رطوبت هوا از طری

کاهش %40 مصرف گاز و %90 برق به لطف گرماتاب

در یکی، دو ماهه اخیر و پس از هدفمند شدن یارانه ها به ویژه در بخش حامل های انرژی، قبض های ۲۰ میلیون تومانی و کمتر و بیشتر گاز برای برخی از گلخانه داران و مرغداران فضایی از اضطراب در مورد استمرار فعالیت آنها به وجود آورد. مگر سود یک دوره جوجه ریزی یا کاشته متراکم کوچه و خیار سبز در یک گلخانه یا مرغدار

عوامل مؤثر در ایجاد گرمایش بهینه به وسیله ی سامانه های گرمای

در سامانه های گرمایش تابشی برخالف سامانه های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تابش صورت میگیرد و این سامانه ها بیش از 50 % انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله می كنند. همانطور كه در این فصل اشاره خواهد شد، این ویژگی گرماتاب در مجموع سبب كاهش قابل توجه هزینه های مرتبط

چرا گرماتاب بهینه است؟

قریب یک قرن از پیدایش سیستم گرمایش حرارت مرکزی و کاربری تجهیزاتی نظیر دیگهای بخار آب داغ و آب گرم و مشعل و یونیت هیتر و غیره می گذرد، استفاده از این سیستم تا دو دهه قبل علی رغم مصرف بسیار زیاد انرژی و هزینه های زیاد راهبری و نگهداری، عمده ترین راه تامین گرمایش کارخانجات و فضای بزرگ محسوب می گردید، ب

تأمین هوای مورد نیاز دستگاه گرماتاب

هوای مورد نیاز جهت احتراق كامل در سامانه های گرماتاب 11 الی 13 برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد كه به دو صورت قابل تأمین است؛ در صورتی كه تهویه ی كافی در سالن وجود داشته باشد، اكسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویهی عمومی سالن تأمین میگردد؛ در فضاهایی كه فاقد تهویه ی كافی می باشند، برای هر دستگا