تأمین هوای مورد نیاز دستگاه گرماتاب

هوای مورد نیاز جهت احتراق كامل در سامانه های گرماتاب 11 الی 13 برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد كه به دو صورت قابل تأمین است؛ در صورتی كه تهویه ی كافی در سالن وجود داشته باشد، اكسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویهی عمومی سالن تأمین میگردد؛ در فضاهایی كه فاقد تهویه ی كافی می باشند، برای هر دستگاه، با متصل نمودن لوله ای مستقل، هوای مورد نیاز احتراق از خارج سالن تأمین میگردد؛ برای مثال، سالنی به مساحت 960 متر مربع به ارتفاع 5/6 متر با نصب 8 دستگاه گرماتاب هر كدام به ظرفیت hr/kcal 30000 به میزان m3 290= 11×3/3×8 ،بدین طریق میتوان میزان تهویه m3 290 هوای تازه نیاز دارد(hr/ hr/ برای تأمین اكسیژن مورد نیاز برای سوخت گرماتاب را به دست آورد؛ گرچه در این مثال این میزان هوا تنها حدود 5 %كل حجم داخل سالن میباشد، لیكن به دلیل وجود سایر آلاینده های احتمالی در فضاهای صنعتی و نیز وجود نیروی انسانی، رعایت حداقل میزان تهویه ی مجاز، طبق جداول استاندارد ضروری می باشد. بایستی توجه داشت كه افزایش میزان تعویض هوای سالن در حضور سامانه های تابشی، تأثیر چندانی در اتلاف حرارتی ناشی از تعویض هوا ندارد.